Kosár:

0 termék - 0 Ft
Nincsenek termékek a kosarában.

ÁSZF

 

 

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

 1.     Hatály, alkalmazandó jogszabályok

1.1.         A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Európai Unió területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a jelen weboldalon keresztül történik. A vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

2.     A szerződés tárgya

2.1.         A szerződés tárgya a Linevision Kft. (székhely: 1162 Budapest, Akácfa u. 34-36., üzlethelyiség: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. ép. fszt. 19., telefonszám:  06 (30) 9907579, elektronikus levelezési címe: info@etetohajoberles.hu, a továbbiakban: Szolgáltató) www.etetohajoberles.hu weboldalán található termékek (a továbbiakban: Termék) online bérbeadása. Ahol a weboldal, illetve jelen szerződés Terméket említ, azon a Termék minden, egyedileg felsorolt tartozékát is érteni kell.

 

 3.     Feltételek, teljesítés, ellenszolgáltatás

3.1.         A bérbeadás keretében Szolgáltató a tulajdonát képező, jelen weboldalon megjelenített Termékek használatát a Fogyasztó számára a jelen szerződésben foglalt feltételekkel átengedi, Fogyasztó pedig a Terméket átveszi és ezért az egyes termékeknél meghatározottak szerinti bérleti díjat fizet, mely összeg az ÁFÁ-t tartalmazza. A Fogyasztó a Terméket, a Szolgáltató fenti címén a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban személyesen is átveheti, vagy lehetősége van a Termék tekintetében a jelen weboldalon közzétett futárszolgálat szolgáltatásait is igénybe venni a „Szállítás” menüpontban meghatározott feltételek és díjszabás alapján.

 

3.2.         A Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit az azokhoz tartozó konkrét oldalon tesszük közzé, tartozékaikkal együtt. Szolgáltató a Terméket feltöltött akkumulátorral adja át a Fogyasztónak, azonban a haleledel nem képezi a Termék tartozékát.

 

3.3.         A Szolgáltató csak a készleten lévő és még szabad, azaz érvényesen meg nem rendelt és rendelkezésre álló Termékek bérbe adására köteles, nem köteles a készletében rendelkezésre álló Termékeken kívül további Termékek beszerzésére. Fogyasztó személyesen, előzetes megrendelés nélkül is jogosult Terméket bérelni, azonban Szolgáltató ebben az esetben nem vállal semmilyen felelősséget azért, ha a kívánt Termék vagy semmilyen Termék nem áll rendelkezésre.

 

3.4.         A Fogyasztó a bérleti díjat, valamint a kauciót a jelen ÁSZF 4. pontjában rögzítettek szerint köteles megfizetni, Szolgáltató honlapján a „Bérlés menete” menüpont mindenkori tartalmával összhangban.

 

 4.     A szerződéskötés menete, átvétel és átadás, fizetés

4.1.         Fogyasztó a Szolgáltató honlapján az „Termék bérlés” menüpontban megtekintheti a Termékek részletes leírását, ott kaphat rendelkezésre állásukról pontos információt, és megrendelést is ebből a menüpontból tud indítani. A megrendelés alapján Fogyasztó e-mailen megerősítést kap a rendelésről.

 

4.2.         Fogyasztó kifejezetten kéri, hogy a Szolgáltató kezdje meg a teljesítést a Fogyasztó által a megrendelésben megjelölt időpontban, függetlenül attól, hogy a megrendeléstől és a szerződéskötéstől számított törvényes elállási jogra rendelkezésre álló határidő letelt-e.

 

4.3.         A bérlet legrövidebb időtartama futárszolgálat igénybevétele esetén: 3 fizetett munkanap.

A bérlet legrövidebb időtartama személyes átadás és átvétel esetén: 1 fizetett munkanap.

A bérlet leghosszabb időtartama: korlátlan.

A fizetés feltételei és módja a „Bérlés menete” menüpontban találhatók.

 

4.4.         Személyes átvétel esetén Fogyasztó a kiválasztott Terméket a bérlet első napját megelőző munkanapon 15 órától átveheti, majd a használat utáni legközelebbi munkanapon 12 óráig, nyitvatartási időben kell leadnia Szolgáltató 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. ép. fszt. 19. cím alatt található üzletében.

A személyes átadás és átvétel díjtalan.

 

4.5.         Fogyasztó jogosult a Szolgáltató által meghatározott futárszolgálat útján átvenni és átadni a Terméket. Fogyasztó az átvétel és az átadás módját a megrendeléskor meghatározza.

 

4.6.         Ha a megrendelés a Szolgáltatóhoz munkanapon legkésőbb 12 óráig beérkezik, akkor a Szolgáltató igény szerint a megrendelés napján is vállalja, hogy megkezdi a teljesítést, és átadja a futárszolgálatnak a Terméket kézbesítésre, amelyet a megrendelést követő munkanapon szállít ki a futárszolgálat a Fogyasztó részére a mindenkor hatályos szabályzata és feltételei szerint. Fogyasztó vállalja, hogy a Szolgáltató által megbízott futárszolgálattal teljeskörűen együttműködik.
A bérleti szerződés a futárszolgálatnak történő átadás napját követő napon lép életbe.

 

4.7.         Amennyiben Fogyasztó futárszolgálat útján kívánja leadni a Terméket, úgy a bérlet utolsó napját követő munkanapon munkaidőben köteles azt átadni a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat részére. Szolgáltató a szállításhoz megfelelő csomagolást (előre előkészített dobozt) biztosít, amelyet a futárszolgálattal juttat el Fogyasztó részére, melyet Fogyasztó köteles használni a visszaküldés során. Szolgáltató a Fogyasztó által nem megfelelően becsomagolt Termékben keletkezett hibákért nem vállal felelősséget, az ilyen jellegű károkért Fogyasztó a felelős.

 

4.8.         Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj megfizetése előre, online vásárlás esetén a megrendelés leadásakor, személyes megrendelés esetén helyben a megrendeléskor egy összegben esedékes. Fogyasztó a bérleti díj megfizetésével egyidejűleg a Termékeknél egyedileg rögzített kauciót is megfizet a Szolgáltató részére, mely szerződésszerű teljesítés és használat esetén a bérlet megszűnésekor hiánytalanul visszajár Fogyasztó részére, azonban a Termékben az 5.4. pontban meghatározott, a használat során felmerült károk összegét a kaucióból a Szolgáltató levonhatja. Ezen jog nem érinti Szolgáltató azon jogát, hogy Fogyasztó a teljes kárt köteles megtéríteni részére.

 

4.9.         Fogyasztó online megrendelés esetén kizárólag bankkártyával fizethet. Személyes megrendelés és személyes átvétel esetén Fogyasztó készpénzzel is fizethet.

 

 5.     Károkozás

5.1.         Fogyasztó a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja és felel minden kárért, amely a rendeltetésellenes vagy a Termékhez tartozó, átadott használati utasításnak nem megfelelő használat miatt következett be.

 

5.2.         A Terméket Fogyasztó nem jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni. Amennyiben Fogyasztó ezen tilalmat megszegi, úgy a harmadik személy és a használó magatartásáért úgy felel, mintha a dolgot maga használta volna és azokért a károkért is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

 

5.3.         Fogyasztó köteles Szolgáltatót értesíteni, ha a Terméket károsodás veszélye fenyegeti vagy Szolgáltatót terhelő sürgős munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel. Szolgáltató jogosult arra, hogy az őt terhelő ilyen munkákat elvégezze, és a dolgot fenyegető károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

5.4.         Fogyasztó felel mindazon károkért, amely a bérlet időtartama alatt következett be, ide értve a Termékkel és annak használatával harmadik személyeknek okozott kárt, valamint a Termékben bekövetkezett károkat is.

 

5.5.         Fogyasztó vállalja, hogy a Terméket olyan állapotban szolgáltatja vissza a Szolgáltató részére, mint amilyen állapotban átvette, így különösen: a Fogyasztó feladata a Termék használat utáni tisztítása az átadáskor erre a célra biztosított eszközzel. Amennyiben a Fogyasztó a tisztítást elmulasztja, úgy kifejezetten hozzájárul, hogy Szolgáltató a mindenkori díjszabásban rögzített összeget levonjon az átadott kaució összegéből.

 

6.     Késedelem és hibás teljesítés 

6.1.         Ha Fogyasztó a Termék leadásával bármely okból késedelembe esik, akkor a határozott időre kötött szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá, és a késedelemmel érintett időszakra Szolgáltató kétszeres bérleti díjat jogosult felszámolni, valamint jogosult érvényesíteni Fogyasztóval szemben az esetleges elmaradó, előre lefoglalt bérlésből eredő és egyéb kárait.

 

6.2.         Késedelem esetén Szolgáltató a szerződés aláírásakor átadott, jelen ÁSZF szerinti kaució összegéből levonhatja a késedelem időtartamának megfelelő, fenti számítási mód szerint kalkulált bérleti díjnak megfelelő összeget, mely legkevesebb egy napi bérleti díj összege.

 

7.     Felmondás

7.1.         A bérleti szerződést annak határozott időtartama alatt egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni. Fogyasztó nem jogosult a bérleti szerződést – a 9. pontban foglaltak kivételével - azonnali hatállyal felmondani.

 

7.2.         Fogyasztó szerződésszegő magatartása esetén Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben Szolgáltató részéről történt felmondásra Fogyasztó érdekkörében felmerülő okból, vagy Fogyasztó rendeltetésellenes használata vagy jogellenes magatartása miatt illetve a Termék károsodástól való megóvása érdekében vált szükségessé, Fogyasztó köteles Szolgáltató felszólítására a Termék visszaszolgáltatására és annak költségeit Fogyasztó köteles viselni, mely összeget Szolgáltató a kaució összegéből levonhatja annak visszafizetése előtt. Szolgáltató jogosult a felmondásból eredő kár megtérítését kérni Fogyasztótól. 

 

7.3.         Fogyasztó köteles megtéríteni Szolgáltató ésszerű költségeit (különösen pl.: szállítási költség), ha annak ellenére, hogy a szerződéskötéstől számított 14 nap lejárta előtti teljesítés megkezdését külön kérte a Szolgáltatótól, a teljesítés megkezdését követően gyakorolja az indokolás nélküli felmondási jogát.

 

7.4.         Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

8.     A Szolgáltató panaszkezelési módja:

A Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:


Linevision Kft.
Cím:            1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. ép. fszt. 19.

E-mail:      info@etetohajoberles.hu

Tel:              06 (30) 9907579

 

9.     A kellékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez tartozó 3. melléklet alapján)

A Szolgáltató szavatol azért, hogy az Termék a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, úgy a  Fogyasztót a felmondás joga illeti meg, kicserélést nem követelhet. Amennyiben ennek keretében a Fogyasztó a Terméket a bérleti időtartam lejárta előtt visszaszolgáltatja, a bérleti díj időarányos része a Fogyasztó számára nem jár vissza.

Kellékszavatosság

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

10.  A békéltető testülethez fordulás

A Fogyasztónak joga van a Szolgáltatóval szemben a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, ha az igénybe vett szolgáltatás minőségével nem elégedett és jogosnak vélt panaszát a Szolgáltatónál elutasították.

Amennyiben a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye külföldön van, az illetékességet a panasszal érintett gazdálkodó szervezet vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye alapítja meg. A Fogyasztó a kérelmet a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes testületnél is benyújthatja.

A békéltető testületi eljárás olyan eljárás, amelynek célja a Fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése.

 
Békéltető testületi eljárás lefolytatásának időtartama: az eljárás a megindulását követő hatvan napon belül befejeződik. Indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

 11.  Adatvédelem

A Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint az azzal kapcsolatos jogérvényesítéshez szükséges személyes adatai kezeléséhez, melyre a Szolgáltató válik jogosulttá. A birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan kezeli, kizárólag a teljesítéséhez, a bérlettel kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján jár el.

Profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§ - a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a Szolgáltató.
Az ügyintézés során megadott adatok, elsősorban e-mail cím, a megadott név, szállítási cím, számlázási cím az általános elévülési határidőig, azaz 5 évig kerülnek tárolásra, az esetleges jogviták bizonyítása érdekében.

A megrendelések teljesítéséhez, a Termékek kiszállítása tekintetében a Szolgáltató adatfeldolgozóként a honlapján meghatározott futárszolgálatot veszi igénybe.

A Fogyasztó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, Fogyasztóra vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait az info@etetohajoberles.hu e-mail címre küldött levél útján, amelyre Szolgáltató 30 napon belül írásban, e-mail útján ad tájékoztatást.

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

 

ÁSZF I. SZÁMÚ MELLÉKLETE

 

FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

 

Szerződéskötés időpontja: 

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt

[profiler]
Memory usage: real: 2097152, emalloc: 6184488
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem